Polityka prywatności

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

Informacje o Administratorze danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem vserwis.pl jest V-Serwis, Ul. Warmińska 20 40-740 Katowice

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych jest:

podjęcie działań na żądanie Czytelnika;

niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są:

umożliwienie nawiązania kontaktu z redakcją;

prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy usług.

posiadanie profili na portalach społecznościowych

zgoda Czytelnika na przetwarzanie danych zawartych w formularzu

Informacje o odbiorcach danych osobowych

W witrynie, znajdują się “wtyczki” do portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin). Wraz z dostawcą danej wtyczki Administrator jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do ww portali. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatora przeglądarki internetowej) do portalu, którego wtyczka została użyta. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne, użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych portalowi, z którego wtyczki Państwo korzystają.

Dane osobowe Czytelników nie są przekazywane ani udostępniane innym stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania
Dane osobowe Czytelnika mogą przetwarzać w imieniu Administratora podmioty trzecie, np. dostawcy odpowiedzialni za dostarczenie infrastruktury informatycznej (hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Czy Administrator przekazuje zebrane dane do państw trzecich?
Administrator nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

Jakie prawa przysługują Czytelnikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?
Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

dostępu do danych, które jej dotyczą;

sprostowania danych, które jej dotyczą;

usunięcia danych, które jej dotyczą

ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych

przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy Administrator wykorzystuje pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystywane w Systemie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies.

Jak długo Administrator przechowuje zebrane dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

Czy Administrator profiluje dane osobowe?
Nie. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

Profile na portalach społecznościowych
Administrator posiada profile na następujących portalach społecznościowych: Facebook

Administrator w ramach posiadania ww. profili przetwarza dane, osób odwiedzających te profile (takie jak komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane te są zbierane w celu:

umożliwienia właścicielom danych aktywności na portalach społecznościowych

prowadzenia portali społecznościowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora

w celach statystycznych i analitycznych

Sposób kontaktu w sprawie uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Czytelnik może skontaktować się z Administratorem:

mailowo pisząc na adres: biuro@vserwis.pl

Zmiany w polityce prywatności
Na zmiany w polityce ochrony prywatności vserwis.pl może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.